O bioplynové stanici

O bioplynové stanici

Kapacita odpadů a surovin na vstupu: 9 013 t/ rok
Množství vyprodukovaného bioplynu: 1,1 mil. m3/ rok
Množství vyprodukované elektrické energie: 2,7 mil. kWh/ rok
Množství vyprodukované tepelné energie: 3,3 mil. kWh/ rok

Projekt bioplynové stanice (dále jen „BPS“) byl připravován od roku 2006 za účelem naplnění závazné části Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. Záměrem výstavby BPS ve Vyškově bylo vyřešení problematiky zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BRO“) nejen pro svozovou oblast společnosti RESPONO, ale i pro všechny další subjekty zabezpečující likvidaci BRO v nadregionálním rozsahu. Zařízení BPS je podporováno krajským úřadem Jihomoravského kraje jako zařízení krajského významu.

Významná data

  • 29. 5. 2008 byla založena za účelem výstavby bioplynové stanice ve Vyškově společností RESPONO, a.s., jako jediným společníkem, dceřiná společnost REBIOS, spol. s r. o.
  • Květen 2009 získala REBIOS, spol. s r.o. dotaci ve výši 50 mil. Kč z OPŽP (prioritní osa 4).
  • 1. 11. 2013 byl zahájen zkušební provoz bioplynové stanice.
  • 6. 12. 2013 byla udělena licence od ERÚ (Energetický regulační úřad) na výrobu elektrické a tepelné energie, rozvod tepelné energie.
  • 9. 12. 2013 bylo provedeno první paralelní připojení BPS k distribuční soustavě E. ON a tím splnění předpokladu pro přiznání provozní podpory obnovitelných zdrojů energie tzv. „zeleného bonusu“.

Generální dodavatel: STAEG Stavby, spol. s r. o., Vyškov
Dodavatel technologie: CORAMEXPORT s.r.o., Moravská Třebová.

Bioplynová stanice slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů neboli bioodpadů (zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, tráva, plevel ze zahrad), svezených z obcí, které odděleně bioodpady třídí, vedlejších živočišných produktů (odpady z jídelen, vývařoven a restaurací) a dalších surovin (prošlé potraviny ze supermarketů, použité fritovací oleje apod.).

Ze vstupních organických látek vzniká v zařízení formou mokré anaerobní fermentace bioplyn a digestát. Bioplyn je dále spalován v kogenerační jednotce a využíván k výrobě elektrické a tepelné energie. Elektrický výkon kogenerační jednotky je 330 kW a tepelný výkon 400 kW.

Digestát je dále možné používat jako hnojivo na zemědělské pozemky.

Projekt výstavby bioplynové stanice ve Vyškově byl podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 50 mil. Kč.


Bioplynová stanice
Bioplynová stanice
Bioplynová stanice
Bioplynová stanice

Technologie naší stanice

ikona

Příjem

Do zařízení je možné přijímat odpady v tuhém i tekutém stavu.

ikona

Proces rozkladu

Rozklad vstupní suroviny probíhá pomocí bakterií v anaerobním prostředí.

ikona

Elektrická energie

Ze vstupních organických látek v zařízení vzniká bioplyn a digestát.

Operační program pro životní prostředí
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státní fondem životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí.